privacy policy

เว็บไซต์ rotaryclubofpoole.org ของเราได้รวบรวมข้อมูลนโยบายต่างๆ, การใช้งาน และการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณได้เข้าใช้งานบริการของเรา และตัวเลือกต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงกันสำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์นี้

ทางเราได้นำข้อมูลของคุณเพื่อการจัดการข้อกำหนดและปรับปรุงบริการ ซึ่งในการใช้งานนั้น คุณต้องตอบยอมรับที่จะให้เก็บและใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบาย ยกเว้นในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งเหมือนกับเงื่อนไขและข้อตกลงที่สามารถเข้าถึง